Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây Dựng Không Gian Đẹp


Lập dự án đầu tư

Lập hồ sơ xin phép đầu tư.
Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.
Soạn thảo Đơn xin phép đầu tư, Điều lệ công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn  nước ngoài, Hợp đồng liên doanh.Giúp nhà đầu tư tìm địa điểm xây dựng nhà máy và thỏa thuận với địa phương về địa điểm, giá thuê đất, giá đền bù và các thủ tục khác.
Nộp hồ sơ xin phép đầu tư cho MPI và thay mặt chủ đầu tư giải trình với các cơ quan phê duyệt của Chính phủ Việt Nam.
Thúc đẩy tiến trình xin phép đầu tư để đảm nhận được giấy phép.